KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusu Bilgileri :

Veri Sorumlusu : Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ
Mersis No : 0434005145200019
Adres : Levent Mah. Çayır Çimen Sk. No:7 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel&Fax No : 0 212 310 37 00 & 02123103985
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 9 237
E-mail : vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr - info@vakifemeklilik.com.tr
KEP Adresi : vakifemeklilik@hs03.kep.tr

Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ (“Vakıf Emeklilik”) olarak kişisel verilerin korunması hususunda azami özeni göstermekteyiz. Müşterilerimiz, personelimiz, ziyaretçilerimiz dahil Vakıf Emeklilik ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak, aşağıda detaylı açıklandığı şekilde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; bireysel emeklilik sözleşmelerinin ve ferdi kaza, hayat, tamamlayıcı sağlık, birikimli hayat gibi sigorta branşlarındaki sözleşmelerin kurulması ve ifası ve sözleşme ilişkisi kapsamında tüm süreçlerine ilişkin işlemlerin icra edilmesi, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatı başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşterilere yaşam kulüpleri avantajlarının sunulması ve yaşam kulüpleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi, işyeri güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülükler gereği Şirketimiz merkez ve hizmet birimlerinde güvenlik kameraları ile görüntü kaydedilmesi, Şirketimiz ana hissedarları ve bağlı ortaklarıyla yürüttüğü iş ve işlemlerin icrası, çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, çevrimiçi platformlarımızda üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, elektronik ticari ileti onayı vermeniz halinde doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak tercih ve beğenileriniz doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, mobil uygulamalarımızda kullanıcı giriş yöntemlerinden yüz tanıma teknolojisi ve parmak izinin tercih etmeniz halinde giriş için entegre edilmesi, anket çalışmaları ile istatiksel analizlerin ve pazar araştırmalarının yapılması, Şirketimiz ana hissedarları ve bağlı ortaklarıyla yürüttüğü iş ve işlemlerin icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları dahilinde; yasal yükümlülükler gereği tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarla ( T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, MASAK, Emeklilik Gözetim Merkezi, adli ve idari makamlar vb.), 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlarla; tarafınızla akdedilen sözleşmenin ifası ve sözleşme ilişkisi kapsamında tüm süreçlerine ilişkin işlemlerin icra edilmesi, ürün ve hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi amaçlarıyla anlaşmalı olduğumuz acenteler, brokerler ve yurtiçi/yurtdışı reasürans şirketleriyle, ana hissedarımız T. Vakıflar Bankası T.A.O. başta olmak üzere hissedarlarımız ve bunların tüm şube ve ofisleriyle, yaşam kulüpleri süreçlerinde hizmet veren anlaşmalı kurumlarla, gerektiği hallerde hizmet alınan ya da iş birliği yapılan yurtiçi/yurtdışı şirketlerle, proje/program/finansman ortağı kurum /kuruluşlarla, anlaşmalı bankalarla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda şirketimizle yapmış olduğunuz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimiz meşru menfaatleri, açık rıza gerektiren durumlarda açık rızanıza ve ticari elektronik ileti izni vermiş iseniz bu izne binaen, Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları, Acenteleri, Aracıları, Brokerleri, Şirketimiz internet şubesi ve mobil uygulaması ve bu ortamlardaki çerezler, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi aşağıda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayın.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir.